Privacy Policy

Tájékoztatjuk a www.ocsolutions.hu oldalra látogató személyeket  (továbbiakban: Érintett) az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól. 

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

Adatkezelő

Otthon Centrum Solutions Kft (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-09-728100, email: .) továbbiakban: OC Investment Solutions

Az  adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, időtartama

Az adatkezelés célja
A kezelt adatok
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés időtartama

2.1.Érintett azonosítása, kapcsolattartás, az OC Investment Solutions szolgáltatásainak érintett részére történő ajánlása céljából ( Ajánló)

- név
- e-mail cím


a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés az Érintett kapcsolatfelvétele napján kezdődik. Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő 3 évig tart.

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelővel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A Honlap szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Honlap informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az OC Investment Solutionstől a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését.

Az érintett az  email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatai további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt. 

Az OC Investment Solutions a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül reagál a kérelemben foglaltakra. 

6. Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkereshet minket az  email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
en_GBEnglish (UK)